Co vyznáváme a Komu věříme

Česky:

 1. Bůh je svrchovaným stvořitelem celého vesmíru, rostlin, zvířat a duchovních bytostí. Šestého dne Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu. Bůh je vševědoucí, všemohoucí, svatý, spravedlivý a  nesmírně milující. Existuje ve třech osobách stejné podstaty  – Otec, Syn a Duch Svatý.
 2. Ježíš je druhou osobou Trojice (Syn). Dobrovolně přijal svou pozemskou úlohu. Narodil se panně Marii jako Mesiáš  (Kristus). Žil bezhříšný poslušný život, vzdoroval ďáblu, učinil neslýchané zázraky (které dokázaly, že je Bůh) a přijal smrt na kříži místo nás. Třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a sedí v Nebi po pravici Boha Otce. Aby naplnil svou úlohu je jeho vtělení plně Božské a zároveň plně lidské (aby mohl být naším příbuzným vykupitelem).
 3. Bible je Boží Slovo, spolehlivé a neomylné. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. (2. Tim 3:16-17)
 4. Nebe je místo věčné radosti, uctívání a Boží přítomnosti. Nebe je skutečným domovem každého znovuzrozeného křesťana. Nepředstavitelně krásné místo, prosté všech stop hříchu, s dokonalým řádem, který Bůh stvořil na začátku.
 5. Peklo je věčné vězení a místo spravedlivého trestu. Bylo stvořeno pro Ďábla a další padlé anděly. A všichni nespasení lidé míří do tohoto strašlivého místa.
 6. Všichni lidé jsou od Adamova pádu  přirozeně hříšní a každý člověk hřeší proti Bohu i svým bližním. Není žádný způsob, žádný skutek, kterým by se člověk před Bohem očistil (nebo učinil méně hříšným).  Jediný způsob jak dojít spasení je vyznat své hříchy před Bohem a bezpodmínečně přijmout oběť, kterou za nás vykonal Ježíš na kříži (Jan 14:6). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ (Římanům 10:9-11). Tím se člověk stane Božím dítětem, tak jak je zaslíbeno.
 7. I když křest nemůže spasit (a nepokřtění spáse zabránit), je důležitým znamením jak pro bližní tak pro neviditelné duchovní mocnosti. Křest byl ustanoven Bohem. Provádí se ponořením nového věřícího do vody. Křest symbolizuje smrt vůči hříchu a počátek nového člověka.
 8. Vzkříšení je přijetí nového věčného těla. Nespasení, aby byli souzeni a spasení pro radostnou věčnost s jejich Stvořitelem a Spasitelem.

 

English:

 1. God is sovereign creator of all universe, plants animals, spiritual beings and 6th day He created Man to His image. God is all knowing, all powerful, holy, just and immensely loving. He is in three persons of same essence (kind) – Father, Son and Holy Spirit.
 2. Jesus is second person of Trinity (Son). He willingly accepted His earthly mission. Born to virgin Mary as Messiah (Christ). He lived sinless obedient life, resisted to devil, performed unheard miracles (that proved He is God) and took death on the cross in place of us. He was resurrected third day and is sitting at God Father’s right hand in Heaven. To perform His mission His incarnation is fully God and fully human (to be our kinsman redeemer)
 3. Bible is Gods Word, inerrant, infallible. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God[a] may be thoroughly equipped for every good work. (2. Tim 3:16-17)
 4. Heaven is place of eternal joy, worship and residence of God. Heaven is true home to every born again christian. Place of unthinkable beauty, free of any trace of sin, with perfect order that God created originally.
 5. Hell is eternal prison and place of righteous punishment. It was made for the Devil and other fallen angels. And all unsaved people are heading toward this horrible place.
 6. All people are inherently sinful from time of Adam’s fall and every single person sins against God and his/her fellow men. There is no way, no deed that could make human being clean (or even less sinful) before face of God. Only way to get salvation is confessing our sins before face of God and unconditional acceptance of Jesus sacrifice on the cross (John 14:6). If you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the Scripture says, “WHOEVER BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.” (Romans 10:9-11). By that a person becomes child of God as promised.
 7. Although baptism cannot cause salvation (or lack of it prevent salvation), baptism is important sign before fellow men and invisible spiritual powers. It is ordained by God. It is done by immersion of new believer to the water. Baptism symbolizes death to sin and rise of new man.
 8. Resurrection is act of receiving new eternal body. Unsaved to being judged and saved to enjoy eternity with their Creator and Savior.